การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาลูกเสือช่อสะอาด ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาลูกเสือช่อสะอาด ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีขวัญชัย เนืองเนตร หัวหน้าครูที่ปรึกษาลูกเสือวิสามัญ และนางสาวสิริลักษณ์ รักสกุล ผู้ช่วยครูที่ปรึกษาลูกเสือวิสามัญ พร้อมด้วยคณะครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาลูกเสือช่อสะอาด ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ซึ่งดำเนินการประชุมระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ในการนี้มีนายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมหลวงพ่ออเนก ยสทินโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ทั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ต่อไป