ประชุม อวท. การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประชุม อวท. การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรีพิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี รองผู้อำนวยการ ๔ ฝ่าย พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าแผนกวิชา และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษาของอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป