การประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินตำแหน่ง

การประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินตำแหน่ง

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ว๙/๒๕๖๔) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ว๑๐/๒๕๖๔) ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ดำเนินการโดย อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้มี ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานบุคลากร ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง การประชุมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก กลุ่มงานวิทยฐานะและใบประกอบวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน ๒ ท่าน ได้แก่ ๑. นางสาวธาริดา นานิลทอง ๒. นางสาวทัดดาว ปะตาทะโย นอกจากนี้ยังมี นางณชิตา เถาว์โท ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ที่ปรึกษาศูนย์วิทยฐานะและพัฒนาครู บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และนายบัณฑิตย์ เหลาทอง หัวหน้าศูนย์วิทยฐานะและพัฒนาครู บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี Ubon Ratchathani Technical College of Academic for Teacher and Personnel Development Center (ATD Center) เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู และตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าแผนกวิชา และเจ้าหน้าที่งานบุคลากร ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีให้ได้รับทราบข้อมูลต่อไป