การประชุมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

การประชุมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุวิชา มั่นยืน
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกับบริษัท เอ็ม.บี.ซี.แลนด์ จำกัด โดยมีตัวแทนบริษัทเข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย นายธวัชชัย จำมั่น ตำแหน่ง ผู้จัดการเขตการขาย ส่วนขายและบริหารธุรกิจบริการยานยนต์ ฝ่ายธุรกิจบริการยานยนต์ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) นายเธียรอธิป เกตุอร่าม ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการเขต ธุรกิจยานยนต์ โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ และเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกัน ในการนี้มีหัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี