งานแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาพื้นฐาน

แผนผังการจัดการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Read more...

แผนผังการจัดการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

Read more...

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๙ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒

(เพิ่มเติม…)

Read more...

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(เพิ่มเติม…)

Read more...

ข้อมูลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ข้อมูลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  (เพิ่มเติม…)

Read more...

รายชื่อที่พักในเขตพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียง ในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค การประชุมวิชาการ (อวท. )

รายชื่อโรงแรมที่พักในเขตพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียง (เพิ่มเติม…)

Read more...