คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๙ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๙ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๙ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒