กิจกรรม Big Cleaning Day

กิจกรรม Big Cleaning Day

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้) วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Dayโดยร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องพักครู ห้องสำนักงาน รวมทั้งบริเวณโดยรอบวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังกิจนิสัยให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตสำนึกที่ดีในการรักษาความสะอาด ภายใต้หลักการ ๕ ส คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย ทั้งนี้เป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพต่อไป