วท.อุบลฯ ร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบกิจการเพื่อสร้างเสริมการมีวิถีชีวิตสุขภาวะใน ๔ มิติ (กาย ใจ สังคม จิตปัญญา)

วท.อุบลฯ ร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบกิจการเพื่อสร้างเสริมการมีวิถีชีวิตสุขภาวะใน ๔ มิติ (กาย ใจ สังคม จิตปัญญา)

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบกิจการเพื่อสร้างเสริมการมีวิถีชีวิตสุขภาวะใน ๔ มิติ (กาย ใจ สังคม จิตปัญญา) ซึ่งศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี เป็นผู้ดำเนินการจัดโครงการ ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนางสุภัดสา ศิริชนะ หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา และว่าที่ ร.ต.หญิงฐิตารีย์รัตน์ อาญาเมือง ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อผลักดันงานสร้างเสริมสุขภาวะวัยทำงานในองค์กรฯ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยสถานประกอบกิจการประเภทโรงงาน องค์กรภาครัฐและเอกชน ที่มีพนักงานหรือบุคลากรตั้งแต่ ๑๐๐ คนขึ้นไป