วท.อุบลฯ ร่วมอบรมเชิงวิชาการ “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K ” รุ่นที่ ๑๐๓

วท.อุบลฯ ร่วมอบรมเชิงวิชาการ “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K ” รุ่นที่ ๑๐๓

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และนายดุลยวัต รักษ์พงศ์ ครูแผนกวิชาโยธา เข้าร่วมการอบรมเชิงวิชาการ “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” รุ่นที่ ๑๐๓ ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจัดโดยศูนย์นวัตกรรมการก่อสร้างและเทคโนโลยีวัสดุอุเทนถวาย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม – ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายอภิสิทธิ์ มากสุวรรณ เว็บมาสเตอร์เว็บไซต์โยธาไทย อดีตวิศวกร สตง. เป็นวิทยากรในการอบรม ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K ให้กับบุคลากรภาครัฐและผู้ที่สนใจ เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป