ประกาศ กำหนดระยะเวลา การยื่นผ่อนผัน การเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศ กำหนดระยะเวลา การยื่นผ่อนผัน การเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศ กำหนดระยะเวลา การยื่นผ่อนผัน การเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2566