ประกาศ แจ้งกำหนดรับเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 1/2566

ประกาศ แจ้งกำหนดรับเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 1/2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง แจ้งกำหนดรับเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 1/2566
ด้วย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กำหนดการจ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 1/2566 ให้กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 – 3 ทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2566มีรายละเอียดดังนี้