การสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง หมวดวิชาพลานามัย

การสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง หมวดวิชาพลานามัย

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง หมวดวิชาพลานามัย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมบัวแดง โดยมีนายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ นายภัทรศักดิ์ ภัทรธรรมพิบูล หัวหน้างานบุคลากร นางดาราวรรณ รอดสิน หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป นางสุภัดสา ศิริชนะ หัวหน้าหมวดวิชาพลานามัย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ร่วมเป็นกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง หมวดวิชาพลานามัย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป