วท.อุบลฯ ร่วมหารือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับบริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด และบริษัท ทีเคซี โปรเกรสจำกัด

วท.อุบลฯ ร่วมหารือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับบริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด และบริษัท ทีเคซี โปรเกรสจำกัด

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับผู้บริหารบริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ประกอบด้วย นายพัฒนศักดิ์ แสนสมรส ประธานบริษัท นางรจนา อุ่นคำ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้บริหารบริษัท ทีเคซี โปรเกรส จำกัด ประกอบด้วย นายจิติวัฒนา เนื้อนิ่ม ประธานบริษัท และนางสาวปิยะมาศ เกิดศิริ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ในการปรึกษาหารือการสร้างความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และแนะแนวการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ให้กับนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง แผนกวิชาเครื่องกล และแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้งนี้มีนายคารมย์ แก้วกันยา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน นายทรงศักดิ์ สัตนาโค หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี นายชารินทร์ ลาฤทธิ์ หัวหน้าศูนย์อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ว่าที่ร้อยตรีกรีฑาวุธ ทนงจิตร หัวหน้างานความร่วมมือ นายบัณฑิตย์ เหลาทอง หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน นายสรรพสิทธิ์ ละออเอี่ยม หัวหน้างานปกครอง และคณะครูที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น