ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑๔ มกราคม๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง) สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิต วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google meet ณ ห้องศูนย์พัฒนาสื่อดิจิทัล (DMDC) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ต่อไป