ชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบลงทุน) โดยมีคณะผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ในการนี้ ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ให้เกียรติชี้แจงนโยบายและการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้อง Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี