สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗ อุบลราชธานี มอบบานประตูรถยนต์ สำหรับการจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล วท.อุบลฯ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗ อุบลราชธานี มอบบานประตูรถยนต์ สำหรับการจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล วท.อุบลฯ

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายวัฒนา ทองเทพ ครูแผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล เข้ารับมอบบานประตูรถยนต์ จำนวน ๑๐ ชิ้น ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗ อุบลราชธานี โดยมีตัวแทนนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล เข้าร่วมรับมอบบานประตูรถยนต์ในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อสำหรับใช้เป็นวัสดุฝึกสำหรับการจัดการเรียนการสอนของสาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ต่อไป