วท.อุบลฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพิจารณาและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ฯ

วท.อุบลฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพิจารณาและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ฯ

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพิจารณาและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ (แผน ๔ ปี) ณ ห้องประชุมโดมน้อย เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้มี นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาสถานศึกษาในด้านผลผลิตการพัฒนาการเรียนรู้ การเพิ่มปริมาณจำนวนผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสอดคล้องกับนโยบายดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและเกิดผลดีต่อการบริหารราชการที่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณ ต่อไป