วท.อุบลฯ เข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามคุณภาพการดำเนินงานการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ฯลฯ

วท.อุบลฯ เข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามคุณภาพการดำเนินงานการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ฯลฯ

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วย นายสรรพสิทธิ์ ลออเอี่ยม หัวหน้างานปกครอง นางสาวธิดารัตน์ บุญดล หัวหน้างานครูที่ปรึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามคุณภาพการดำเนินงานการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรมZoom) ณ ห้องศูนย์พัฒนาสื่อดิจิทัล DMDC วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามคุณภาพการดำเนินงานการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานครเป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป