ประกาศจากงานทะเบียน เรื่อง รายชื่อนักเรียน – นักศึกษา ที่ยังไม่ส่งสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1) ที่งานทะเบียน ได้ตั้งแต่วันที่ 22 – 30 มิถุนายน 2566

ประกาศจากงานทะเบียน เรื่อง รายชื่อนักเรียน – นักศึกษา ที่ยังไม่ส่งสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1) ที่งานทะเบียน ได้ตั้งแต่วันที่ 22 – 30 มิถุนายน 2566

ประกาศจากงานทะเบียน
เรื่อง รายชื่อนักเรียน – นักศึกษา ที่ยังไม่ส่งสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1)
ให้นักเรียน- นักศึกษา ที่มีรายชื่อดังกล่าวติดต่อส่งสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1) ที่งานทะเบียน
ได้ตั้งแต่วันที่ 22 – 30 มิถุนายน 2566