การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖

การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสุวิชามั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมบัวแดง โดยมี นายคารมย์ แก้วกันยา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้าหมวดวิชา ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อพิจารณากลั่นกรองความถูกต้อง เหมาะสม ตรวจสอบชั่วโมง และจำนวนหน่วยกิตให้ถูกต้อง ตามแผนการเรียนของภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ต่อไป