โครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

โครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้มอบหมายให้ นางพนิดา องค์สวัสดิ์ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล นายชวินทร์ พลหาญ หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง นำนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๓ เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ด้านสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) และสมรรถนะภาษาอังกฤษ (English Competency) ก่อนการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ต่อไป