วท.อุบลฯ ออกแนะแนวศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วท.อุบลฯ ออกแนะแนวศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้คณะครู แผนกวิชาเครื่องกล แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม และแผนกวิชาช่างอากาศยาน ออกแนะแนวศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓ และระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ ณ โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อให้เข้าใจในขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อในรอบโควตา และรอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ต่อไป