พิธีไหว้ครู 65 ปี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีไหว้ครู 65 ปี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๑๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานจัดพิธีบวงสรวง ถวายเครื่องสังเวยพระวิษณุกรรม (พระบิดาแห่งช่าง) ณ ลานพระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี หลังจากนั้นได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ๘๕ ปี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ พร้อมทั้งเจิมอุปกรณ์การศึกษาของแต่ละแผนกวิชาและให้เกียรติมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน ๑๖๕ ทุน รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๔๗,๕๐๐ บาท ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ครูอาวุโส ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ระลึกถึงครู อาจารย์ และได้ทำกิจกรรมร่วมกันโดยเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด