ลงทะเบียนฝึกงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ลงทะเบียนฝึกงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

หมายเหตุ ให้นักศึกษาที่ออกฝึกงานทำการพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินได้ที่ งานการเงิน หรือ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้