Tag - โครงการอบรมพัฒนาทักษะความเป็นเลิศเฉพาะทาง ด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรม (Aviation Camp)

โครงการอบรมพัฒนาทักษะความเป็นเลิศเฉพาะทาง ด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรม (Aviation Camp)

วันนี้ (๔ กันยายน ๒๕๖๒) เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาทักษะความเป็นเลิศเฉพาะทาง ด้านความรู้
คุณธรรม จริยธรรม (Aviation Camp) ครั้งที่ ๒ (เพิ่มเติม…)

Read more...