Tag - โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทวีศักดิ์ บุตรจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ (เพิ่มเติม…)

Read more...