Tag - “ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ให้ ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นอย่างดี”

“ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ให้ ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นอย่างดี”

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ สุนีย์แกรนด์โฮเต็ลคอนเวอร์ชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี นายสุรัตน์ จั่นแย้ม ที่ปรึกษาพิเศษด้านการบริหารโครงการศูนย์

(เพิ่มเติม…)

Read more...