คำสั่ง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาเช็คกิจกรรมหน้าเสาธงผ่านระบบออนไลน์

คำสั่ง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาเช็คกิจกรรมหน้าเสาธงผ่านระบบออนไลน์

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ที่ 0299 / 2565
เรื่องแต่งตั้งครูที่ปรึกษาเช็คกิจกรรมหน้าเสาธงผ่านระบบออนไลน์
Student Messenger ประจำปีการศึกษา 2565