รายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2566

รายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2566