มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พ.ศ. 2562

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พ.ศ. 2562

ร่างมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี