แต่งตั้งบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการตามระเบียบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2565

แต่งตั้งบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการตามระเบียบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2565