Monthly Archives - สิงหาคม 2021

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One จำนวน ๒๖ เครื่อง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม…)

Read more...

นำเสนอโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน รูปแบบออนไลน์ (Online)

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศจากงานการเงิน สำหรับนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ปวช.2 และ ปวช.3 ใครที่ยังไม่ส่งเอกสารรับเงิน

ประกาศจากงานการเงิน
สำหรับนักเรียน ระดับชั้น (เพิ่มเติม…)

Read more...

ขอเชิญชวน นักเรียน – นักศึกษา การประกวดแข่งขันทางวิชาการ

ขอเชิญชวน นักเรียน – นักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมบริหารธุรกิจวิชาการ (ACBA (เพิ่มเติม…)

Read more...

มอบเครื่องยนต์ฯ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read more...

นิเทศการจัดการเรียนการสอน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม และแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

(เพิ่มเติม…)

Read more...

รายชื่อนักเรียน-นักศึกษาที่ยังไม่ส่งใบระเบียนแสดงผลการเรียน ปวส.1

ประกาศจากงานทะเบียน
รายชื่อนักเรียน-นักศึกษาที่ยังไม่ส่งใบระเบียนแสดงผล (เพิ่มเติม…)

Read more...

รายชื่อนักเรียน-นักศึกษาที่ยังไม่ส่งใบระเบียนแสดงผลการเรียน ปวช.1

ประกาศจากงานทะเบียน
รายชื่อนักเรียน-นักศึกษาที่ยังไม่ส่งใบระเบียนแสดงผล (เพิ่มเติม…)

Read more...

นิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

(เพิ่มเติม…)

Read more...

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปี ๒๕๖๔

(ข่าว ปชส.วท.อบ.)วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุทธิชัย จรูญเนตร (เพิ่มเติม…)

Read more...