Monthly Archives - พฤษภาคม 2022

ประกาศจากงานแนะแนว รายชื่อนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 เข้ารับการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565

Read more...

ประกาศจากงานแนะแนวรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 เข้ารับการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

Read more...

การประชุมการเตรียมการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read more...

ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุวิชา (เพิ่มเติม…)

Read more...

โครงการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่กับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

วันที่ ๖ พฤษภาคม (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศจากร้านค้าสวัสดิการ

ประกาศจากร้านค้าสวัสดิการ
นักเรียน นักศึกษาที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลรับชุดนักเรียน นักศึกษา
ให้นำใบเสร็จหรือสลิป (เพิ่มเติม…)
Read more...

ประกาศ การเปิดการเรียนการสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง (เพิ่มเติม…)

Read more...

แต่งตั้งบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการตามระเบียบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2565

Read more...

ประกาศให้นักเรียนนักศึกษา ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ นำใบระเบียนผลการเรียนส่งได้ที่งานแนะแนวฯ

ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน (เพิ่มเติม…)

Read more...