Monthly Archives - มกราคม 2023

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นิเทศการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ณ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้วยระบบดิจิทัล

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประธาน อศจ. อุบลฯ ตรวจความพร้อมในการเปิดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้า และสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read more...

เลขาฯ สอศ. ตรวจเยี่ยมแผนกวิชาช่างอากาศยาน

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี (เพิ่มเติม…)

Read more...

เลขาฯ สอศ. ตรวจความหร้อมในการเปิดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้า และสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการ (เพิ่มเติม…)

Read more...

บริษัท ทีเอสซี เทค เอเชีย จำกัด เข้าแนะนำและรับสมัครงานนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวส.๒

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา (เพิ่มเติม…)

Read more...

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นิเทศการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ณ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน (เพิ่มเติม…)

Read more...

แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทดสอบระบบ Digital Testing

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายชวินทร์ พลหาญ หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นางพนิดา องค์สวัสดิ์ (เพิ่มเติม…)

Read more...

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบล (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ ออกแนะแนวศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน นักศึกษารอบโควตาพิเศษ กิจกรรม “เปิดเรือน เยือนเทคนิคอุบล จุดประกายสู่สายอาชีพ”

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read more...