Monthly Archives - มกราคม 2023

วท.อุบลฯ “เปิดเรือน เยือนเทคนิคอุบล จุดประกายสู่สายอาชีพ” (Open House) ๒๕๖

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ให้เกียรติ (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ รับการประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญและผู้กำกับลูกเสือวิสามัญดีเด่น ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read more...

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่อง ข้อเสนอแนวทางการสนับสนุนการสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง (EV Conversion)

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ ออกแนะแนวศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี (เพิ่มเติม…)

Read more...

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี และกลุ่มบริษัท ปตท. แนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายอภิสิทธิ์ โคนพันธ์ หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และนายประสิทธิ์ ภูมั่น หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหา

(เพิ่มเติม…)

Read more...

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๒ มกราคม (เพิ่มเติม…)

Read more...

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นางพนิดา องค์สวัสดิ์ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล ตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา ๒๕๖๕

(เพิ่มเติม…)

Read more...

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมวิชาการ : ปัจจุบันสู่อนาคตการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี ธนุ (เพิ่มเติม…)

Read more...

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นิเทศการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม…)

Read more...