รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นิเทศการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นิเทศการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นายคารมย์ แก้วกันยา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน นายชนะ สุทธิประภา ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ดำเนินการนิเทศการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ณ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ทั้งนี้เพื่อนิเทศให้คำปรึกษา กำกับติดตามการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ครูใช้ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพของตน และเป็นไปตามเป้าหมายของการศึกษาต่อไป