ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๒ มกราคม๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ พร้อมด้วย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนางพนิดา องค์สวัสดิ์ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ อาคาร ๓ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ซึ่งจัดสอบระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ มกราคม ๒๕๖๖ โดยมี นายชวินทร์ พลหาญ หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นายอิทธิพล สุขเติม หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ/เจ้าหน้าที่ระบบสนามสอบ พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ระบบห้องสอบ และกรรมการคุมสอบ ปฏิบัติหน้าที่ ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวทางและวิธีการดำเนินงานของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติต่อไป