Monthly Archives - ตุลาคม 2022

วท.อุบลฯ ร่วมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ บริษัทแม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ ประสานความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง รับ (เพิ่มเติม…)

Read more...

นิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง และสาขาวิชาเทคนิคการผลิต

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
ตามที่วิทยา (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศแจ้งการเข้ากิจกรรมหน้าเสาธง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ให้เข้ากิจกรรมหน้าเสาธงแบบ 100%

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
แจ้งการ (เพิ่มเติม…)

Read more...

นิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพและประสานความร่วมมือกับ บริษัทเอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชั่น จำกัด

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี แจ้งการเปิด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
แจ้งการเปิด (เพิ่มเติม…)
Read more...

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกทดลองระบบท่อและฟิตติ้งของไหล (Fitting Lines Fitting Trainer)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกทดลองระบบท่อและฟิตติ้งของไหล

Read more...

ทีมบริหารมอบถุงยังชีพ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และน้ำดื่ม แก่คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบอุทกภัย

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read more...