Yearly Archives - 2021

ประชุมการขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา

วันที่ ๒๒ (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ คว้ารางวัล การแข่งขันประกอบวงจรลิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ ๒๑ (เพิ่มเติม…)
Read more...

การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน” ประจำปีการศึกษา 2564

(เพิ่มเติม…)

Read more...

การประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี (เพิ่มเติม…)

Read more...

การตรวจสอบเพื่อพิจารณาออกใบรับรอง สถาบันฝึกอบรมด้านนายช่างภาคพื้นดิน

วันที่ ๑๕ ธันวาคม (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัย (เพิ่มเติม…)

Read more...

โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุคดิจิทัล

วันที่ ๑๓ (เพิ่มเติม…)

Read more...

การประชุมขับเคลื่อนศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ให้สอดคล้องตามนโยบาย

วันที่ ๘ – ๙ (เพิ่มเติม…)

Read more...