Yearly Archives - 2021

ตรวจสอบตารางเรียน ตารางสอน

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุวิชา มั่นยืน (เพิ่มเติม…)

Read more...

นักเรียน ระดับชั้น ปวช.๑ – ปวช.๓ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ ๑

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.รนครราชสีมา ศึกษาดูงาน ศูนย์ศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ฯ

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๑๙ ตุลาคม (เพิ่มเติม…)

Read more...

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

Read more...

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

Read more...

รับสมัครบุคลากร ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัด (เพิ่มเติม…)

Read more...

ตรวจเยี่ยมการดำเนินการตั้งจุดให้บริการศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน (Fix It Center)

(ข่าว ปชส. (เพิ่มเติม…)

Read more...

เลขาฯ สอศ. ตรวจเยี่ยมแผนกวิชาช่างอากาศยาน

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ (เพิ่มเติม…)

Read more...

เลขาฯ สอศ. ติดตามการดำเนินงานศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

(ข่าว ปชส. (เพิ่มเติม…)

Read more...

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้เป็นผู้ให้การสนับสนุนส่งเด็กและเยาวชน

(ข่าว ปชส. (เพิ่มเติม…)

Read more...