การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน” ประจำปีการศึกษา 2564

การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน” ประจำปีการศึกษา 2564


เอกสารข้อมูล [ฉบับร่าง]

[ร่าง] แนวทางการดำเนินงาน การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ฯ [คลิกที่นี่]
[ร่าง] ข้อปฏิบัติการส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ฯ< [คลิกที่นี่]
[ร่าง] จำนวนผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเข้าสู่ระดับภาค [คลิกที่นี่]
[ร่าง] ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนนฯ ทั้ง 5 ประเภท [คลิกที่นี่]
เอกสารประกอบการประเมิน (ว-สอศ-2, ว-สอศ-3, และอื่น ๆ ) [คลิกที่นี่]