Monthly Archives - พฤษภาคม 2022

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ และขยายเครือข่าย TO BE NUMBER ONE

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี (เพิ่มเติม…)

Read more...

การประชุมกับคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม (เพิ่มเติม…)

Read more...

คำสั่ง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

Read more...

แผนเผชิญเหตุ กรณีพบผู้ติดเชื้อ Covid – 19 ในสถานศึกษา

แผนเผชิญเหตุ กรณีพบผู้ติดเชื้อ Covid – 19 ในสถานศึกษา

Read more...

เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยรองผู้ (เพิ่มเติม…)

Read more...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อดิจิทัลออนไลน์ Canva Education Pro

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read more...

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

โครงการออมสินอาชีวะ สร้างอาชีพ สู่ชุมชน

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐น. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีร่วมกับธนาคารออมสินภาค ๑๒ จัดโครงการ (เพิ่มเติม…)

Read more...

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...