Monthly Archives - ธันวาคม 2020

พบปะ นักศึกษา ปวส.2

นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติพบปะ และให้โอวาทคณะครู นักศึกษา (เพิ่มเติม…)

Read more...

พบปะนักศึกษาระดับ ปวส.๑

นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติให้โอวาทและพบปะ คณะครูนักศึกษา (เพิ่มเติม…)

Read more...

โครงการนิเทศติดตามและพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา (เพิ่มเติม…)

Read more...

ปฏิทินปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ (งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

Read more...

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

Read more...

กำหนดระยะเวลาการยื่นผ่อนผันทหาร ประจำปี 2564 (ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2543)

กำหนดระยะเวลาการยื่นผ่อนผันทหาร ประจำปี 2564 (ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2543) ยื่นที่ห้องกิจกรรมฯ อาคารหอประชุมโดมน้อย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เท่านั้น

Read more...

ประกาศจากงานแนะแนว

แจ้งนักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืม กยศ. ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ที่ประสงค์กู้ยืม กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

Read more...