Monthly Archives - มีนาคม 2023

การประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ ดำเนินการทดสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR ระดับ B2 ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง การเปิดสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง การเปิดสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565

Read more...

วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นวันสุดท้าย ในการรับสมัครเรียนรอบทั่วไป

วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นวันสุดท้าย ในการรับสมัครเรียนรอบทั่วไป
📌📌เหลืออีก 2 วัน จะหมดเขตรับสมัคร

Read more...

เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมผู้สำเร็จการศึกษาออกสู่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อ (ปัจฉิมนิเทศ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read more...

การประชุม Finding & CAP Handling – AMTOUB & CAAT ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft teams

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

การประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม (เพิ่มเติม…)

Read more...

รายงานบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

Read more...