Monthly Archives - พฤษภาคม 2022

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ใหม่
ประจำปีการศึกษา 2565
วันที 11 – 12 พฤษภาคม 2565 (เพิ่มเติม…)

Read more...

การอบรมการใช้งาน “ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริหารจัดการสถานศึกษา”

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ (เพิ่มเติม…)

Read more...

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read more...

โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม…)

Read more...

เตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม…)

Read more...