Yearly Archives - 2022

ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนวารินชำราบ

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้คณะครู แผนกวิชาช่างอากาศยาน แผนกวิชา (เพิ่มเติม…)

Read more...

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประธาน อศจ.อุบลฯ เยี่ยมชมการแข่งขันทักษาวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาสาขาวิชาเทคโฯโลยีคอมพิวเตอร์ ทักษะพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และการประกวดร้องเพลง

(เพิ่มเติม…)

Read more...

ประธาน อศจ.อุบลฯ เยี่ยมชมการแข่งขันทักษาวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบล (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประธาน อศจ.อุบลฯ เยี่ยมชมการแข่งทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ และสาขาวิชาช่างยนต์

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม…)

Read more...

งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ โรงแรมเซ็นทาราอุบล

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายธาตรี (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประชุมการประเมินข้อเสนอเชิงแนวคิด (Concept Paper)

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค (เพิ่มเติม…)

Read more...

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง ผลการสอบคัด (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ ออกแนะแนวศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค (เพิ่มเติม…)

Read more...