Yearly Archives - 2022

วท.อุบลฯ เตรียมความพร้อมเปิดสาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายคารมย์ (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ เข้าร่วมพิธียกฉัตรและฉลองสมโภชพระมหาเจดีย์ศรีธรรมคุณ

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (เพิ่มเติม…)

Read more...

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) นโยบายที่ ๖ ปฏิรูปกลุ่มวิทยาลัยเกษตรและประมง ตามนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑

(เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ มหกรรมการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา เทคนิคเกมส์ ๖๕

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ ออกแนะแนวศึกษาต่อการรับสมัครนักเรียน นักศึกษารอบโควตา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายคมกริช สายพิณ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด ที่ได้จัดกิจกรรมแนะนำธุรกิจกุล่มไทยออยล์ และเปิดรับสมัครงาน ในตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการกลั่นน้ำมันและช่างเทคนิค ทุกสาขาวิชาช่าง

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ ดำเนินโครงการโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) อาชีวะ ช่วยประชาชน

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกการพัฒนาทักษะระบบสมองกลฝั่งตัวและอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more...

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนมกราคม 2566

Read more...

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนมกราคม 2566

Read more...