Monthly Archives - ตุลาคม 2023

วท.อุบลฯ ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ใหม่

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพ (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับคณะครูทั้ง ๔ ท่าน เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ จัดพิธีมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ “เกษียณ เกษมสันต์ รักมั่น มุทิตา”

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการทั้ง ๔ ฝ่าย (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน ในฝ่ายบริหารงานภายในวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมติดตาม (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันพระราชทานธงชาติไทย” (Thai National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๔๕ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาวสายฝน สาระผล (เพิ่มเติม…)

Read more...

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๒๙ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ แผนกวิชาสามัญ (เพิ่มเติม…)

Read more...