Monthly Archives - มีนาคม 2020

MOU สะพานเชื่อมการศึกษาพื้นฐานและการจัดการอาชีวศึกษา

(ข่าว ปชส.วท.อบ.) วันนี้ (วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓) เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศจากทางวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง เลื่อนการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

Read more...

พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิทุนการศึกษาสร้างฝัน ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 62

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายมนตรี สุริยพันตรี (เพิ่มเติม…)

Read more...