Monthly Archives - ตุลาคม 2023

วท.อุบลฯ ร่วมการประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ ๘ ประเตือนตุลาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการประชุม (เพิ่มเติม…)

Read more...

แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล วท.อุบลฯ รับมอบแบตเตอรี่ไฮบริด รถยนต์ โตโยต้า Camry จำนวน ๒ แพ็ค

วันที่ ๒๑ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน (เพิ่มเติม…)

Read more...

ฝ่ายวิชาการ จัดประชุมพิจารณากลั่นกรอง ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้ (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ (เพิ่มเติม…)

Read more...

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ดำเนินโครงการนิเทศกำกับติดตามนักศึกษา ในสถานประกอบ

วันที่ ๑๗ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสุนทร ดอนชัย นายชาญวิทย์ กอแก้ว ว่าที่ร.ต.กรีฑาวุฒิ ทนง (เพิ่มเติม…)

Read more...

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ร่วมกับแผนกวิชาวิชาช่างโลหะ นำนักเรียน นักศึกษา จัดทำป้ายเครื่องหมายจราจร และสัญลักษณ์จราจร

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวย (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ ดำเนินโครงการขับเคลื่อนจังหวัดขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัยจังหวัดอุบลราชธานี และร่วมกันรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

สอจ.อุบลฯ ร่วมโครงการ TVET Capacity Building ภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read more...

สอจ.อุบลฯ จัดประชุมการคัดเลือกทุนการศึกษา มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มูลนิธิเอสซีจี และมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ (นวฤกษ์)

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...