Yearly Archives - 2023

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกรายการหนังสือเรียนที่หัวหน้าแผนกวิชาร่วมกับครูผู้สอน สำรวจ รวบรวม และเสนอรายชื่อหนังสือ

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม…)

Read more...

คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการเสวนา เรื่อง “การติดตามการดำเนินการด้านการพัฒนาการศึกษา”

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายตวง อันทะไชย (เพิ่มเติม…)

Read more...

การประชุมการศึกษาดูงานด้านการศึกษา เกี่ยวกับ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาองค์การนักวิชาชีพ” ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม…)

Read more...

การประชุมการติดตามการดำเนินการด้านการพัฒนาการศึกษาของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาองค์การนักวิชาชีพ

(เพิ่มเติม…)

Read more...

การประชุมการติดตามการดำเนินการด้านการพัฒนาการศึกษาของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม…)

Read more...

การประชุมพิจารณากลั่นกรองผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ ร่วมกับ PEA อุบลราชธานี PEA เขื่องใน ออกตรวจสอบ ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือน ณ ชุมชนบ้านวังอ้อ หมู่ที่ ๙ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

(เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาต่อ ประเภททั่วไป (ระหว่างวันที่ 7 – 15 มีนาคม 2566)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ประเภททั่วไป (ระหว่างวันที่ 7 – 15 มีนาคม 2566)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
Read more...